วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

๑ ไร่ ๑ แสน


๑ ไร่ ๑ แสน

สรุปการบรรยายย่อของอาจารย์อดิศร พวงชุมพู
๒๙ เมษายน ๒๕๕๕
๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน)
ผู้เข้าร่วมครูใหญ่หมู่บ้านเด็ก กรรมการเลขานุการ ครอบครัวช่างหมู่บ้านเด็ก ครู พนักงานมูลนิธิเด็ก ๒๕ คนและชาวพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยด้วยแนะนำของพธม.สมุทรสาคร(คุณบุญชัยและคุณดวงดาว)คุณทองแท่ง ชูวาธิวัฒน์ ผู้แทน ผอ.สำนักงานพิพิธภัณฑ์ฯ
-------------------------------------------------------------------------------------------

- ใครบ้าง ? ทำให้ชาวนาจน !
- ธรรมชาติ (ฝนแล้ง น้ำท่วม)
- พ่อค้า กดราคา โกงตาชั่ง (ข้าวช่ื้นกับข้าวปน ทำให้ถูกกดราคา)
- ชาวนา ตกเป็นทาสอุบายมุข ๖ ดื่มน้ำเมา เที่ยวกลางคืน ดูการละเล่น เล่นการพนัน คบคนชั่วเป็นมิตร
เกียจค้านการงาน
- รัฐบาล (จำนำ ประกัน สร้างเป้าเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่ชาวนาญี่ปุ่นไม่สนใจ)

- ทำนา ๑ ไร่ได้เงิน ๑ แสน
- ข้าวเปลือก - ข้าวสาร - รำ - แกลบ - ปลายข้าว
- โรงสี อ้างว่าสีฟรี แต่ได้ข้าวกลับมาเท่าไรไม่รู้(ตัวอย่าง ส่งข้าวเปลือกไปสี ๓๐ กก.ควรจะได้ข้าวสาร ๒๑ กก. แต่กลับได้เพียง ๑๔ กก.ขาดไป ๗ กก.)
- ฟาง ชาวนาชอบเผาแทนที่จะแปลงเพิ่มผลผลิต เช่นทำปุ๋ยก้อน
- การเพิ่มผลผลิตในนา
- คันนา ปลูกตะไคร้ พริกขี้หนู
- พืชน้ำ
- สัตว์น้ำ กุ้ง หอย ปู ปลา กบ
- การจัดความสมดุลย์ธรรมชาติจะเกิดอาหารธรรมชาติ(ตัวอย่างเช่น สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็ก พืชธรรมชาติ
- การจัดการเศษอาหาร เศษผัก ฝางทำปุ๋ยปนขี้เป็ดจากการปูพื้นเลี้ยงเป็ด ปลานิลกินขี้เป็ด หอยขมกินขี้เป็ดขี้ปลา
- นา ๑ ไร่เลี้ยงเป็ด ๕๐ ตัวจะไข่ได้วันละ ๔๐ ฟอง
- ปลากินแพลงก์ตอน(Plankton)เขียว
- ทำนา ๑ ไร่ใช่ว่าจะได้เงิน ๑ แสนแต่ได้แม่กลับบ้าน ได้ลูกกลับมาด้วย
- เกษตรทฤษฎีใหม่ แบ่งแปลงนาเป็นสี่ส่วน จากตรงนี้ประยุกต์ใช้ทำเป็นคูน้ำลึกรอบแปลงนาทำให้แยกการทำนาและเลี้ยงปลาได้เป็นส่วนๆรวมทั้งการปลูกพืชผักบนคันนา
- หอยเชอลี่ตัวเล็กเป็นอาหารเป็ดเม่ือปล่อยเป็ดลงนาจะจัดการหอยจนไม่เป็นภัยแก่ข้าวส่วนตัวใหญ่จับส่งขายโรงงาน
- ทำนาให้ครบวงจร พึ่งพากันเป็นอาหารซ่ึงกันและกัน
- รู้จักจุลินทรีย์ที่มีสองชนิดคือต้องการแสงenterobacterกับcrebsillaฃ่ึงไม่ต้องการแสง นั่นคือรู้จักธรรมชาติของสรรพส่ิงทั้งที่เป็นส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิตและดูส่ิงที่มีในท้องถ่ิน กลุ่มจุลินทรีย์ที่สร้างกอข้าว
- ใช้ไฟนีออนจับแมลงให้ปลากินในบ่อปลา
รอบบ่าย

- ทุนทั้ง ๗
- เวลา - แรง - ความรู้ - ปัญญา - ความคิดสร้างสรรค์ - ทุนทางสังคม - เงิน
- ขงจื้อกล่าวว่า "รู้แล้วไม่ทำสูญเปล่า ไม่รู้แล้วทำอันตราย" ปัจจุบันชาวนาขาดความรู้ จึงทำนาโดยไม่รู้จึงมีแต่หนี้สินซ่ึงอันตรายกับชาวนา
การใช้เงินเป็นตัวนำ ทำให้ทำลายทุนส่วนอื่นๆหมดไป
- ธกส.ใช้วิธีแก้ปัญหาหนี้เกษตรกรโดย ๕ ย. คือ ยืม ยึด ยืด ย้าย หยุด อ.อดิศรเสนอเพิ่มผลผลิตในโครงการ ๑ ไร่ ๑ แสน เพื่อแก้ปัญหาหนี้สิน กำลังจะเริ่มโครงการ ๑ ไร่สามารถดูแลคนในครอบครัวได้ ๘ คน จะเริ่มโครงการปีเรียก โครงการชาวนาเลิศ
- ข้าวสีดำจะมีธาตุต่างๆสูง โดยเฉพาะข้าวหอมนิล ปัจจุบันพบข้าวสีดำ ๖ ชนิด ข้าวสีเหล็กจะลดน้ำตาลในเลือด
- ยุทธศาสตร์พระเจ้าตากท้ิงอยุธยาไปยึดเมืองจันทร์ไกลจากอยุธยาและพม่า แล้วกลับมาตั้งกรุงธนบุรีเพื่อยึดประเทศไทยคืนไม่ใช่เพียงกรุงศรีอยุธยา เปรียบเทียบทำ ๑ ไร่ ๑ แสนคือการยึดเมืองจันทร์เป็นฐานเพื่อยึดประเทศไทยคืน ไม่ใช่กลับไปยึดกรุงศรีฯ นี่คือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์
- วิถีจักรพรรดิ์
- คิดการใหญ่
- มีแผนกลยุทธ
- มีสติ ปัญญา เฉลียว ฉลาด ล้ำเลิศ
- มีปณิธานย่ิงใหญ่

๑๖.๐๐ น. เข้าดูที่นา ซึ่งเป็นนาปลัง
- Contract Farming (เกษตรพันธสัญญา)เป็นวีธียึดที่ดินเพื่อสร้างผลผลิดด้านอาหารจากประเทศรวยต่อประเทศจน เช่นในเขมรและไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น